نحوه عملکرد

در حالی که مدار گرمایش در حال عملکرد است، باز شدن آب مصرفی از طریق فلوسوییچ یا فلومتر به برد کنترل گزارش داده می شود.

با دریافت گزارش تقاضای آب مصرفی، برد کنترل عکس العمل های زیر را نشان می دهد:

  1. پمپ سیرکولاتور را خاموش می کند تا آب مدار گرمایش متوقف شده و همه گرمایی که جذب مبدل دو منظوره می شود، به مصرف آب بهداشتی برسد.
  2. کنترل دمای خروجی از دستگاه توسط NTC آب گرم مصرفی انجام شده و برد به گزارش این NTC توجه دارد.
  3. برد کنترل دمای تنظیم شده از سوی کاربر را، این بار بر مبنای پارامتر های تنظیمی آب گرم مصرفی انجام می دهد.

مدار گرمایش و مصرفی پکیج دو مبدل

پکیج دو مبدل

نحوه عملکرد مدار گرمایش در این نوع هم دقیقا شبیه نوع تک مبدل است و تفاوت در عملکرد مدار مصرفی است.

در پکیج های دو مبدل آب گرمایشی در مبدل اصلی و آب مصرفی در مبدل ثانویه و به وسیله حرارت آب مدار گرمایش گرم می شود.

نحوه عملکرد

در حالی که مدار گرمایش در حال عملکرد است، باز شدن آب مصرفی از طریق فلوسوییچ یا فلومتر به برد کنترل اعلام می گردد. با دریافت این پیغام برد کنترل برنامه های زیر را اجرا می نماید:

  1. فرمان به شیر سه راهی برقی مبنی بر این که خروجی آب مبدل اصلی به سمت رادیاتورها را بسته و این مسیر را به سمت مبدل ثانویه باز کنند (برای مدار مصرفی پمپ خاموش نمی شود).
  2. کنترل دمای خروجی از دستگاه، توسط NTC آب گرم مصرفی، انجام شده و برد کنترل به گزارش این NTC توجه دارد.
  3. برد کنترل، دمای تنظیم شده از سوی کاربر را بر مبنای پارامتر های تنظیمی آب گرم مصرفی انجام می دهد.

توجه: در هیچ یک از دو نوع فوق،آب گرم مصرفی و گرمایشی همزمان عمل نمی کند و اولویت با آب مصرفی است.